NGUYỄN THANH NHIÊN


Lục Tổ Huệ Năng
 
Lục Tổ ngày xưa đấng kiệt hào, 
Nhập dòng tâm-pháp quá thâm cao
 Đông Sơn Khất sĩ người muôn vạn
 Ngũ tổ nhìn qua đã nhận vào.
 
Mượn vẽ nghèo hèn ý thử khinh 
Quở rằng: “mọi rợ” để phân minh
Huệ Năng liền đáp: " Người Nam, Bắc
 Phật tánh ai ai vốn dĩ bình”
 
 Thần Tú làu kinh nói kệ thay
 Huệ Năng ứng khẩu đáp liền ngay:
 “Bồ đề đâu phải cây mà đọ
 Tánh phật gương trong suốt chẳng đài”.
 
 Đốn ngộ chơn tâm há cưỡng cầu,
 Truyền chơn ý thánh thậm thâm sâu 
 Sen Tào Khê  đủ nhân duyên  ở
 Đất  Lĩnh Nam xưa nở đạo mầu.
  


* Đính kèm 2 bài Thi kệ của Thượng tọa Thần Tú và cư sĩ Huệ Năng.
(Nguồn: http://thuvienhoasen.org/)
 

Bài của Thượng tọa Thần Tú:

Thân thị bồ-đề thọ
Tâm như minh kính đài
Thời thời cần phất thức
Vật sử nhạ trần ai.


身 是 菩 提 樹
心 如 明 鏡 臺
時 時 勤 拂 拭
勿 使 惹 塵 埃


(Thân là cây bồ-đề
 Tâm như đài gương sáng 
Phải luôn lau chùi sạch 
Chớ để bụi trần bám).
 

Bài của Lục tổ Huệ Năng:

Bồ-đề bổn vô thọ
Minh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai?


菩 提 本 無 樹
明 鏡 亦 非 臺
本 來 無 一 物
何 處 惹 塵 埃


(Bồ-đế vốn chẳng cây
Gương sáng cũng không đài
 Xưa nay không một vật
 Bụi trần bám vào đâu?)


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên