THÍCH TÍN THUẬN


1/ Chữ Hán:
 
  
韓愈


, 
。 
, 
西


2/ Âm Hán Việt:

Lạc Hoa 
Hàn Dũ


Dĩ phận tương thân trước địa phi, 
Na tu tiễn đạp tổn quang huy. 
Vô đoan hựu bị xuân phong ngộ, 
Xuy lạc tây gia bất đắc quy.


3/ Phóng Dịch:

HOA RỤNG
Thích Tín Thuận


 Đã tỏ hoa tàn cánh rụng bay
Thì đâu khiếp kẻ giẫm thân này
Đông miền gió chuyển vùng tây trụ
Lối cũ trông về chẳng bận hay./.
30.11.2016 
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận