THÍCH TÍN THUẬN

1.Hán Tự:

 

閏九月九日獨飲 

黃花叢畔綠尊前, 
猶有些些舊管弦。 
偶遇閏秋重九日, 
東籬獨酌一陶然。 
自從九月持齋戒, 
不醉重陽十五年。

白居易

2.Hán Việt:

 

Nhuận Cửu Nguyệt Cửu Nhật Độc Ẩm
Bạch Cư Dị

Hoàng hoa tùng bạn lục tôn tiền, 
Do hữu ta ta cựu quản huyền. 
Ngẫu ngộ nhuận thu trùng cửu nhật, 
Đông ly độc chước nhất đào nhiên. 
Tự tòng cửu nguyệt trì trai giới, 
Bất túy trùng dương thập ngũ niên.

3.Phỏng Dịch

 

Độc Ẩm Ngày Trùng Dương Tháng Nhuận

Thích Tín Thuận

Bóng soi chén ngọc hoa vàng
Đàn xưa sáo cũ giờ khan hiếm rồi
Trùng dương tháng nhuận riêng ngồi
Giậu đông độc chước trà thôi rõ mừng
Trì trai tháng chín nguyện từng
Mười lăm năm lẻ đã ngưng rượu hèm./.

11.09.2017

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận