THÍCH TÍN THUẬN山居百詠其三十一
 

山居歸隱樂先天
默契真如教外傳
大道本來無所染
莫萌妄念污心田

 

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ tam thập nhất
 

Sơn cư quy ẩn lạc tiên thiên
Mặc khiết chân như giáo ngoại truyền
Đại đạo bản lai vô sở nhiễm
Mạc manh vọng niệm ố tâm điền.

Dịch:

 

Rừng sâu sống lẽ tuổi thơ ngày
Tánh thể nơi mình chính dạ hay
Bụi bẩn từng chưa làm đạo nhiễm
Đừng đem cỏ lấp ruộng tâm này./.


山居百詠其三十二
 

山居默坐是真修
學道無如歇念頭
衣裏明珠原不失
何須辛苦外邊求

 

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ tam thập nhị
 

Sơn cư mặc toạ thị chân tu
Học đạo vô như hiết niệm đầu
Y lý minh châu* nguyên bất thất
Hà tu tân khổ ngoại biên cầu.

Dịch:

 

Rừng sâu tĩnh lặng khéo tu trì
Chẳng niệm ban đầu hoặc cuối chi
Ngọc vẫn nằm yên cùng chéo áo
Đừng xuôi ngược kiếm khổ tâm vì...!


山居百詠其三十三
 

山居晦跡養真心
多少狂迷逐外尋
始信古人言不錯
無絃琴上孰知音

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tam thập tam
 

Sơn cư hối tích dưỡng chân tâm
Đa thiểu cuồng mê trục ngoại tầm
Thuỷ tín cổ nhân ngôn bất thác
Vô huyền cầm thượng thục tri âm.

Dịch:

Rừng sâu bặt tích dưỡng tâm hồn
Hướng ngoại đua tìm thể tánh chôn
Mới tỏ người xưa lời chẳng dối
Đàn không mối nhợ vẫn âm dồn./.


山居百詠其三十四
 

山居回首自沉吟
文鐵焉能博寸金
海有枯時終見底
世人至死不知心

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tam thập tứ
 

Sơn cư hồi thủ tự trầm ngâm
Văn thiết yên năng bác thốn kim
Hải hữu khô thì chung kiến để
Thế nhân chí tử bất tri tâm

Dịch:

 

Suy lòng xét dạ giữa rừng thâm
Sắt đọ vàng ư quá lỗi lầm
Đáy biển phơi dòng khi cạn nước
Mê thì trọn kiếp chửa rành tâm./.


山居百詠其三十五
 

山居兀坐恰如癡,
心地分明了了知。
風作松濤來聒耳,
昂然不顧且歌詩

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tam thập ngũ
 

Sơn cư ngột toạ kháp như si,
Tâm địa phân minh liễu liễu tri.
Phong tác tùng đào lai quát nhĩ,
Ngang nhiên bất cố thả ca thi.

Dịch:

 

An thiền giữa rú tợ khờ si
Vẫn thấu nguồn tâm động tĩnh gì
Lắng khúc tùng phong xào xạc trỗi
Cung đàn vạn khoảng bận lòng chi./.


山居百詠其三十六
 

山居遣興偶成詩
人若耽詩亦是癡
生死命根如未斷
莫存知見把心欺

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tam thập lục
 

Sơn cư khiển hứng ngẫu thành thi
Nhân nhược đam thi diệc thị si
Sinh tử mệnh căn như vị đoạn
Mạc tồn tri kiến bả tâm khi.

Dịch:

 

Trong rừng lúc hứng tạo thành thơ
Nếu quá đà ham dạ thẫn thờ
Đại sự trên đời chưa tỏ hết
Xin đừng để thức quậy lòng nhơ./.


山居百詠其三十七
 

山居峻險少人登
竹榻跏趺一箇僧
愧我寂寥無伴侶
自知方寸冷如冰

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tam thập thất
 

Sơn cư tuấn hiểm thiểu nhân đăng
Trúc tháp gia phu nhất cá tăng
Quý ngã tịch liêu vô bạn lữ
Tự tri phương thốn lãnh như băng

Dịch:

 

Đỉnh núi cao vời ít kẻ lên
Mình sư một chõng khéo an thiền
Đâu vì vắng bạn sinh buồn tủi
Dạ đóng băng rồi cảnh tự yên./.


山居百詠其三十八
 

山居冷淡佛家風
實是身窮道不窮
無價摩尼人罕識
可憐對面不相逢

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tam thập bát
 

Sơn cư lãnh đạm Phật gia phong
Thực thị thân cùng đạo bất cùng
Vô giá ma ni nhân hãn thức
Khả liên đối diện bất tương phùng.


Dịch:
 

Non ngàn khéo giữ nếp thiền gia
Áo toạc mà nhưng đạo sáng loà
Ngọc sẵn trong mình quên chỗ giấu
Thương đời dẫu thấy chẳng lần ra./.


山居百詠其三十九
 

山居寂寞正則宜
好把良心養片時
月照寒松明祖意
箇中能有幾人知

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tam thập cửu
 

Sơn cư tịch mịch chính tắc nghi
Hảo bả lương tâm dưỡng phiến thì
Nguyệt chiếu hàn tùng minh Tổ ý
Cá trung năng hữu kỷ nhân tri.

Dịch:

 

Khu rừng vắng vẻ hợp tình thay
Khéo giữ nguồn tâm thánh thiện này
Nguyệt rọi thông già khơi Tổ ý
Muôn người vạn lẽ mấy lòng hay?

 

山居百詠其四十
 

山居風物自天然
大道昭昭在目前
不識祖宗親密旨
徒勞念佛與參禪

 

Sơn Cư Bách Vịnh  kỳ tứ thập
 

Sơn cư phong vật tự thiên nhiên,
Đại đạo chiêu chiêu tại mục tiền.
Bất thức Tổ tông thân mật chỉ,
Đồ lao niệm Phật dữ tham thiền.

Dịch:

 

Cảnh núi non bày há dễ mong
Đường xa rộng lớn trước đôi tròng
Không tường ý Tổ điều khuyên dạy
Niệm Phật tham thiền chỉ uổng công./.
06.05.2019


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận