VÕ THẠNH VĂN


ĐỐI ẨM THI 
[Uống trà với bóng mình]
 
Xin mời anh, anh Bóng 
Cùng nhau cạn ly nầy 
Ta với anh vốn một 
Nhưng thực sự là hai 
 
Sao anh cô độc quá 
Thương anh, ta ngậm ngùi 
Ta có anh bầu bạn
Anh có ta, cứ vui 
 
Cõi đời phủ băng giá 
Mùa đông tỷ tỷ năm 
Ta cùng anh chết cóng 
Anh cùng ta lạnh căm 
 
Xin mời anh trà mạn 
Ta đãi nhau tình thâm 
Anh cùng ta hãy cạn 
Chén đời ngọt dư âm 
 
Đêm nay, đêm nguyệt tận 
Trăng không về uống chung (*)
Chỉ ta, anh ẩm hận 
Biệt cố hương muôn trùng 
 

phds võ thạnh văn
 
* Nguyệt Hạ Độc Chước, Lý Bạch:
"Cử bôi yêu minh nguyệt, 
"Đối ảnh thành tam nhân.
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn