VÕ THẠNH VĂN


Some Morrow I Will Return
Translation by Thanh Thanh
 
Some morrow, I will go back to that familiar hamlet;
But are still there those who did see me leave?
The old people these days have been without any news,
Do they understand just about missing them I grieve?
 
Some morrow, I will get back to that beloved road                                                            
Where the rainy wind rocked lampshades on the wall.
The evening path, the night alley, those dreamy dates...
Who knows if until now she has kept tears yet to fall.
 
Some morrow, I will make to that ancient street
With daisy to bloom in the sun, and kids to drool:
My Mom attended to me in the flamboyant gorgeous,
School-children seen off and picked up after school.
 
Some morrow, I will return to that antique district
To recall silhouettes of pitiable elders in poor situation
In the dark shadow of a late and lean harvest,
Unaware their plight slacks off my poetic inspiration.
 
Some morrow, I will fly back to that old township
To discuss our vow to restore our dear fatherland,
Night after night without sleep, assemble, congregate,
Determined to end the evil, but firstly united we stand.
 
  

Bài dịch:

Mai Ta Về
Võ Thạnh Văn
 
Mai mốt ta về thăm phố xưa                          
Biết có còn ai buổi đón đưa?                         
Bóng hình năm trước giờ biền biệt                
Đã thấu lòng nhau quặn nhớ chưa                 
 
Mai mốt ta về thăm phố quen                                                                                     
Chiều nao mưa sũng gió chao đèn                 
Lối mai ngõ hạnh thời hò hẹn                        
Chẳng biết ai chừ lệ thấm hoen                     
 
Mai mốt ta về thăm phố sương                      
Đường chia luống cúc nắng phơi hường       
Má xưa đưa đón màu phượng thắm               
Xôn xao đưa đón buổi tan trường         
 
Mai mốt ta về thăm phố mây                         
Dáng chao qua cổng trúc mai gầy        
Bóng râm tàn rợp mùa đơn muộn         
Có biết thơ chùng đẫm khóe cay          
 
Mai mốt ta về thăm phố thề                  
Lời nguyền xẻ núi lấp sông quê                     
Từng đêm quần tụ (từng đêm trắng)              
Bàn chuyện trăng tàn bến nguyệt mê   
 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn