VÕ THẠNH VĂN

Ảnh Vũ Đức Nghiêm Photo by VTV

Vĩnh Biệt
VŨ ĐỨC NGHIÊM

 
 Gọi người, chẳng thấy tăm hơi
Gọi tên. Không để nửa lời. Mây đun
Rơi sương. Toả khói. Rây phùn
Một con huyền hạc muôn trùng bay xa
 
phds võ thạnh văn
Sacramento, 8/2017

 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn