BỬU TÙNG


Bông Hồng 8 Tháng 3
 

Bút vẽ bông hồng Tám Tháng Ba
Xin riêng gởi tặng quý cô bà
Người nơi viễn xứ xa con trẻ
Kẻ chốn lao tù vắng mẹ cha
Giữ đất đời hoa vàng võ rũ    
Yêu nòi máu lệ ngậm ngùi sa
Truân chuyên mắt ngọc nhìn chân bước  
Nối gót anh thư của nước nhà

7/3/2017
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng