BỬU TÙNG

 
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo
 
Mừng ngày giáo chức mến từ xa
Kết gởi hoa thơm đến xứ nhà
Cánh phượng dâng người như dáng mẹ
Cành quỳ kính kẻ tựa hình cha
Dòng châu đã chảy thời thanh tú
Bụi phấn còn lay lúc bóng tà
Uống nước nào quên bờ suối cũ
Tình thầy sáng tỏa nghĩa ân ba.
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng