CA DAO


               Bên Nguồn Tịnh An
 
           Hòa nhịp phách sênh rộn suối ngà
 Tơ trời áo mỏng áng mây sa
           Chuốt đàn nước khỏa dòng thư thả
             Đệm sáo chuồn rung cánh mượt mà
          Ngày chạm môi hôn thơm bóng lá
                Chiều đưa bến mộng sáng gương nga
         Ngược xuôi  thực  ảo trôi miền lạ
         Nhẹ nhõm hiên đời lộng khúc ca.
 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao