CA DAO

Mặc Trầm Rẻo Cao

        Lặng giữa miền khuya lặng tiếng lòng
 Bập bùng ánh lửa cõi mênh mông
   Đầu truông nai tát miền sương lạnh
  Bên suối thỏ đùa áng nguyệt trong
Khúc gió ngân sầu duyên trắc trở.
  Trăng ngàn đổ buốt phận long đong
           Chênh vênh tiếng vượn gieo thương nhớ
Rưng rức thung sâu lạc giấc nồng
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao