CA DAO


 
Tha Thiết Màu Hoa 
 

Là đóa Lục Bình* dạt mé sông,
Như Sim mùa nhớ khép hiên lòng
Nâng chùm Thạch Thảo hồn lắng nhẹ
Ngắt cánh Ti-Gôn mộng kém hồng
Muống Biển theo chân buồn bến cát
Phù Dung gối lệ xót loan phòng
Một mình nhặt cánh hoa Diên Dĩ
Mắc Cỡ để chiều lạnh phiến đông.

 
*Chữ in đậm là tên các loài hoa mang sắc tím

 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao