CA DAO


Trăng Ở Cõi Người

Ngàn đời trăng vẫn tỏa làn gương,
Xuống cõi mơ trăng ánh tịch thường
Có kẻ rao trăng xuyên nhánh liễu (1)
Lại người trầm thủy bắt trăng sương (2)
Khoang Không thuyền chở trăng tràn bến (3)
Vườn Thúy trăng thề thiên nhất phương! (4)
Trên đỉnh cô phong trăng lặng lẽ:
Kìa trăng vàng óng giấc miên trường.

Ghi chú:

(1)  Hàn mặc Tử
(2)  Lý Bạch
(3) Tải Nguyệt Minh Qui/Thiền  Sư Đức Thành . 
 (4)  Kim- Kiều. Truyện Kiều/ Nguyễn Du

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao