CA DAO


Xem Mình
 
“Tự sướng” (1) coi mình chơi, chút nhan…
Sao mà, trời ạ, chẳng nên quan!(2)
Việc trường sớm trót, chiều e nghịch
Lũ trẻ em hiền, đứa cũng  hoang
Đến lớp bở  hơi cùng  bụi phấn
Về nhà muối mặt  với tro than
Sóng sau nay đã dồi cơn trước (3)
Nghiệp “gõ”(4) ưng rồi, há nói oan?
 
(1)   "Tự sướng" (selfie): tự chụp hình.
(2)   Một quan là sáu trăm đồng (thơ Nguyễn Bính-Thời trước).
(3)   Các học trò cũ năm xưa hiện nay đã có trình độ, học vị vượt thầy cô giáo mình.
(4)   Gõ đầu trẻ.
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao