CHÂU THẠCH


Ý Tranh
(Ý nghĩa trong bức tranh hoạ sĩ Nguyễn Bá Trình tặng Châu Thạch)


Nhìn xem thảo mộc mọc lên đầy
Khoe xác, khoe màu khắp đó đây
Để lộ phồn hoa như ảo ảnh
Phơi bày rực sắc tựa phù mây
Đứng yên quân tử như cành trúc
Trầm lắng hiền tài tựa bóng cây
Thế sự bốn mùa thay đổi cỏ
Trăm năm tuế nguyệt một thân nầy.
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch