HIẾU TƯ
                    Gọi Lòng
 
                    Hãy giữ cho nhau một chút tình
                    Không phân nghèo khó với hèn, vinh
                    Xẻ đôi hạt muối nhiều lưu luyến
                    Thủ trọn viên đường nặng trọng khinh
                    Thế sự thăng trầm hồn buốt đắng
                    Đường trần nghiêng lệch gánh chông chênh
                    Xứng danh đáng mặt ngời nhân thế
                    Hãy giữ cho nhau một chút tình
 
  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư