KHA TIỆM LY
 

Cười
 

Nhếch mép cười coi chuyện méo, tròn.
Cười người luôn tính chuyện thua, hơn.
Cười ba năm bảy đường vinh, nhục,
Cười tám chín mười chuyện dại, khôn.
Cười chúng tranh từng xu bất nghĩa,
Cười ta ôm đống sách vô hồn!
Cười khì, cười khẩy, không cười nịnh,
Quyết đứng ngay lưng chẳng cúi lòn.

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly