KHA TIỆM LY
 
 Đón Tết
(Gởi Nguyễn Vô Cùng)
 
Chẳng hẹn mà mi đã đến rồi,
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi
Ngoài sân chủ nợ la khan tiếng 
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười.
Vịnh Thần Bếp

Sình đất khi xưa phải cậy người
Lên thần một bước dễ như chơi!
Cái đầu cong tợ lưng tôm sú,
Bản mặt đen hơn đít lọ nồi!
Công, tội nào hay trong sớ Táo,
Ngay, gian chỉ biết ở ông Trời!
Thương cho đến lúc không còn sức,
Gốc gáo bờ cây lủ khủ ngồi!


 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly