KHA TIỆM LY


Giác Ngộ (1)
 

Thương ta thường lấy khổ làm vui,
Tham, dục, sân, si, hết nửa đời!
Manh áo cần lao cay đắng mắt,
Bát cơm vinh nhục xót xa người!
Vì danh có lúc khôn thành dại,
Hám lợi đôi khi khóc dỡ cười!
Ngã Phật từ bi luôn cứu độ,
Sen vàng muôn cánh sắc vàng tươi.
 
Giác Ngộ (2)
 
Một quyển đèn vàng, một quyển kinh,
Thương ta từng lạc nẻo u minh.
Đã còn lẩn quẩn vòng sanh tử,
Mà lại mơ màng chuyện nhục vinh!
Tiếng kệ phá tan đường tam ác,
Hồi chuông cảnh tỉnh giấc quần sinh.
Thường tâm trì niệm Nam Mô Phật,
Đánh thứ tâm mê, tiếng mõ kình.
 
Giác Ngộ (3)
 
Theo đấng từ bi rõ chánh tà,
Thành tâm quỳ dưới bệ liên hoa.
Đại Bi Thần Chú xua ba nghiệp,
Bát Nhã Tâm Kinh cứu vạn nhà.
Tiếng kệ phá tan nghìn nghiệp chướng,
Hồi chuông xoá sạch mọi oan gia.
Nam mô Cứu Khổ Tầm Thinh Phật,
Phật ở mười phương, cũng ở ta.


 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly