KHA TIỆM LY
 

Kinh Kha
(Cảm đề “Thích khách truyện”)

 

Bốn ngàn tân khách, một trời thương
Điệu sáo Tiệm Ly dạo khúc buồn
Sương dội tái tê dòng Dịch Thuỷ
Mây bay vời vợi nẻo Hàm Dương!
Hơi men chuếnh choáng bầu ly biệt
Tiếng trúc bi ai khúc đoạn trường
Thích khách rơi đầu ai có tiếc
Chỉ thương trăm họ đất Đô Cương!

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly