KHA TIỆM LY
 
Ngày Lễ Viếng Chùa

 
Chỗ chay đàn, chỗ kết hoa tươi
Đến đó dù buồn cũng thấy vui
Con phật mươi bàn no bể bụng
Ăn mày một đám đói xanh môi!
Chứng thành Chánh Giác bằng muôn cách*
Về đến Tây Thiên được mấy người?
Quỳ lạy sói đầu, trơ mảng đít,
Không tin thì cứ lại mà coi!
 

 
Chú: * Có tám vạn bốn ngàn phương pháp tu để thành Phật (bát vạn tứ thiên pháp môn)
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly