KHA TIỆM LY


Ngũ Vị Đời
 

Ta đã đi qua một đoạn đời, 
ĐẮNG lòng nhưng cố gượng làm vui
Hạt cơm danh lợi CAY xè mắt
Chén rượu công hầu MẶN xé môi!
Nếm bã lợi danh CHUA chát lưỡi,
Uốn câu khinh trọng xót xa người!
Sa chân qua vũng lầy nhơ nhớp,
May được tình em, chút NGỌT bùi

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly