KHA TIỆM LY

Ông Táo
 
“Chuyện khó tin mà có thật” nha:
Hai ông mà úm một ên bà!
Lưng khum chỉ muốn êm mình chão,
Thân lọ nề chi rát mảng da!
Nghìn phấn vẫn còn đen mặt cụ,
Trăm trầu đâu dễ đỏ môi bà!
Sở, Tần nào dễ vui cùng lúc,
Hay kẻ ăn cay, kẻ hít hà?

 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly