KHA TIỆM LY


Thức Tỉnh


Một kiếp nhân sinh, một kiếp sầu.
Vô thường có hẹn với ai đâu!
Đã chưa tát cạn sông phiền não,
Thì vẫn xoay vòng bể khổ đau!
Bởi chẳng nhân lành từ kiếp trước,
Nên không quả ngọt ở ngày sau.
Nhất tâm thường niệm Di Đà Phật,
Mới thấy vô biên lẽ nhiệm mầu!
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly