KHA TIỆM LY
 


Tinh Tấn
 

Cõi tạm ta bà, cõi nghiệt oan, 

Can chi sân hận đến hơi tàn. 

Một nhành dương liễu xua ba nghiệp,

Bốn tiếng hồng danh (*) độ sáu đàng.

Ma đạo lộng hành thời mạt pháp, 

Tịnh tâm trì tụng níp kim cang. 

Tam quy, ngũ giới thường tinh tấn, 

Thì khó khăn chi chuyện niết bàn!
 

Vô Thường
 

Cuồn cuộn trùng dương sóng trắng phau,

Ai ngờ thoắt bỗng hoá nương dâu! 

Vào xuân nào nghĩ hoa tơi cánh,

Chợp mắt thì ra tóc đổi màu!

Nặng miếng đỉnh chung trơ mặt lạnh,

Khàn câu vinh nhục nén lòng đau!

Hết duyên, vạn vật như bèo sóng,

Thương bấy người tranh bước thấp, cao!

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly