KHA TIỆM LY
 

TỰ SỰ
 
   (Tặng La Thụy & Lương Minh Vũ)
 
   Dù gặp bao nhiêu chuyện lỡ làng,
   Lòng nầy vẫn giữ chút tim gan
   Đá mòn chưa bén thanh gươm báu
   Trời rộng không dung cánh đại bàng
   Sĩ khí mỉa mai ngở nghệch bút
   Thi thơ đắp điếm ngậm ngùi văn
   Đào sâu ba tấc chôn vinh nhục
   Mà vẫn thẹn thùng với gió trăng.
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly