KHA TIỆM LY
 
 

Tự Thán
 

“Dưới… dép trên răng”, hết thảy không,
So cùng thiên hạ thẹn cho lòng!
Sờ lưng mò được vài xu lẻ,
Nắn bụng lòi ra một chữ ngông!
Có kẻ toàn thân đầy máu lạnh,
Còn ta chỉ máu ngập tim hồng.
May còn một chút tình tri kỷ,
Và khối tình yêu với núi sông!

 

Gỏi Người Sau
 

 

"Còn duyên thì hợp, hết duyên tan"
Chỉ tiếc cho bao chuyện lỡ làng.
Bồ sách thẹn thùng cùng hậu thế,
Tấc lòng ray rứt với giang san.
Bút nghiên cam chịu trò dâu bể,
Bão tố đùa chi cánh đại bàng!
Từng đã treo thân đầu mũi giáo,
Há gì lại sợ Quỷ Môn Quan?

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly