KHA TIỆM LY

Uống Rượu

   Rượu vào một cốc lạ lùng thay!
           Mắt bỗng tinh tường chuyện dở hay:
      Vinh nhục thập thò người lớn bé,
Lợi danh đờ đẫn giấc mê say.
 Mềm môi, ly cạn màu tâm sự,
                Lỡ bước, chân mòn cuộc chuyển xoay!
Mắt đục trần ai, ai biết được,
 Biết ai người tỉnh, biết ai say?

 

Gởi Tống Giang

(Về Du Phong) 

 

            Ngựa hồng chưa nản bước chân bon
 Chí đặt non cao  há chịu mòn
        Trong sọt quăng đi trò lếu láo        
            Ngoài tai vứt bỏ chuyện con con      
    Đã không ham chút tiền tài bẩn
Thì dễ gì cong ngọn bút son?
    Kiếm báu thở dài trong hốc đá,
              Đêm đêm còn mộng đỉnh Lương Sơn. 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly