LA THỤY
 

   Chiều
 
       Chiều buông nhè nhẹ thoảng hồn say
       Chiều bỗng bâng khuâng toả mộng này
       Chiều đến ươm xanh tình hạ ấy
       Chiều đi dệt biếc ý thu đây
       Chiều gieo nỗi nhớ tràn ly đắng
       Chiều rót niềm thương đẫm chén cay
       Chiều xuống - hồn hoa rưng giọt lệ
       Chiều về chếnh choáng rượu nồng say

                                                   
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy