Nguyễn Trãi
(Tuyệt cú)
 
La Thụy

 Hùng văn thiên cổ “Cáo Bình Ngô”
Trị quốc an dân vẹn cõi bờ
Diệt tộc án oan bi thảm thế!
Sao Khuê vằng vặc dậy tình thơ.
 
 
Trần Nhân Tông
 
La Thụy
 
Mở mang bờ cõi - dẹp Mông Nguyên,
Tiêu sái Nhân Tông giũ đế quyền
Gột sạch tục căn ngời đuốc tuệ
Thấm nhuần phật tánh rạng tâm thiền.
Trúc Lâm khai sáng dày ơn tổ
Yên Tử pháp truyền đẹp cảnh tiên
Bát nhã thuyền xuôi về bến giác
Sắc không vô ngại định tâm yên.

                 
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy