LÊ ĐĂNG MÀNH


Dân Dã

Gọi ngày gà giục giã trời đông
Tất tả nông phu vội xuống đồng
Nuôi dưỡng lòng từ nơi cấy hái
Chăm nom tâm thiện ở vun trồng
Bên đời thanh đạm mà tươi tắn
Giữa cảnh cô liêu vẫn ấm nồng
Chất phác còn gieo miền bản quán
Nên Quê rực mãi ánh xuân hồng
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành