LÊ ĐĂNG MÀNH


SÓNG TRĂNG
 
 
Lui về ngồi vít cội sông xưa
Lẩn quẩn tới lui thiệt đúng mùa
Nước gợn đài vân lác đác
Gió vờn bãi nguyệt lưa thưa
Đã từng ôm ấp không chán
Nên cứ vân vê chẳng chừa
Chiều liệm tà dương lùa bóng nắng
Nhường vàng trăng lội sóng đong đưa

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành