LÊ ĐĂNG MÀNH 
(NHƯ THỊ)

 
Thệ Nguyện Mùa Sen Nở
 
Phật xuống trần gian đã mấy mùa
Nguyện dừng cừu hận với hơn thua
Nuôi tâm lặng lẽ thôi ham muốn
Dưỡng tánh trầm tư bớt lọc lừa
Vào  Đạo khiêm cung dù có biết
Ra Đời tàm quý * dẫu do chưa
Như sen bình thản không trăn trở
Vẫn sống khoan hòa giữa gió mưa
 
*Tàm quý là thiện tâm sở; vô tàm quý là ác tâm sở.
 Trong tâm của con người có thiện ác lẫn lộn. Người biết tàm quý gọi là người thiện; người không biết tàm quý là người ác. 
Tàm quý hiểu thông thường là xấu hổ, hổ thẹn. Người biết hổ thẹn với lương tâm mình khi làm điều sai trái là người có hạnh tàm quý. Còn làm sai trái, nói sai trái, nghĩ sai trái mà không xấu hổ là người không biết xấu hổ.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành