LÊ ĐĂNG MÀNH
 

Thư Pháp
“Ngũ Độ Thanh”


Xuân về sắc trải đượm mầm văn
Tán tụng thường nhiên đẫm nẻo trần
Những ước chan hòa cây hạnh nở
Còn xin thẩm thấu nụ lòng nhân
Đùa nghiên chuốt vẽ nhờ tâm lặng
Vẫy mực bồi tô bởi tánh ngần
Thủ bút dâng đời luôn tỏ rạng
Dừng ngôn nét chữ chạm đình vân!Hoa Vô Thường
“Ngũ Độ Thanh”


Rét đã giăng trùm bỏ mặc xuân
Ngàn hoa lụy tủi cõi du  trần
Màu phun ảm đạm buồn nghiên bút
Sắc nhả u trầm thẹn ngõ văn
Mỹ tục tờ xưa lòng khảm nét
Thuần phong nếp cũ dạ trau vần
Luân hồi nhụy có dù viên mãn
Liễu tỏ vô thường ngộ sắc thân.

 
 
Tâm Thơ
“Ngũ Độ Thanh”


Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
Cầm ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !
                                  Lê Đăng Mành

*Tâm viên ý mã

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Mành