LÊ KIM THƯỢNG
 

Tịnh  Và  Lạc
 
 
Tìm nguồn “Lạc – Tịnh” giữa vô biên
Chợt gặp vầng trăng sáng cửa Thiền
Ngũ dục thực danh nhiều thống khổ
Lục trần thanh sắc lắm ưu phiền
Tĩnh tâm chánh niệm nơi bèo bọt
Tuệ giác thiền hành chốn đảo điên
Sinh tử, Niết bàn hai hóa một
“Niêm hoa vi tiếu…” cõi thần tiên

 
                       
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng