LÊ PHƯƠNG CHÂU
 

Nhớ Quê

Sóng vỗ ngàn trùng chạnh biển Nha
Trăm năm tuổi hạc đếm xuân ngà
Người đi đất khách mơ nguồn cội
Kẻ ở quê làng ngâm sử ca
Sông Cái xuôi nguồn tuôn nước ngọc
Đại An sừng sững vẽ Am Bà
Lòng vương tiếng giã đêm mùa gặt
Bài học vỡ lòng nặng bút Hoa
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu