LÊ PHƯƠNG CHÂU
 

Vân Du

Sầu đông hiu hắt nắng vườn trông
Giũ áo hồi đầu ngược nhánh sông
Sóng gợn bạt ngàn phương cổ độ
Mây trôi lờ lững ánh thu phong
Trăm năm đá giũa thân mành trúc 
Miên viễn đời ru cánh nhạn lòng
Còn chút nắng rơi đầu sợi tóc
Giật mình hoa lả tả hiên song.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu