LÊ PHƯƠNG CHÂU
 

Xin Như Làn Mây

Mây ơi! Trôi lặng lẽ về đâu
Nhàn nhã ung dung diệu sắc màu
Tám hướng gom về say giấc điệp
Ngàn phương ngủ thiếp mộng canh thâu
Trang Chu ngoạn cảnh mơ thành bướm
Nhân thế dọn mình rải hạt châu
Vạn hữu tùy duyên hòa ý lạc
Hoa ưu đàm nở cạnh nương dâu!
  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu