MẶC PHƯƠNG TỬ

 
CHÚC TẾT
 
CHÚC lời hạnh phúc khắp gần xa
MỪNG vạn niềm vui đến mọi nhà.
NĂM - mổi năm tròn duyên phước nghiệp
MỚI từ tâm thức nở ngàn hoa.
VẠN điều lành dữ do tâm niệm
SỰ việc vui buồn cũng chính ta.
NHƯ mạch nguồn xưa từ đạo đức,
Ý cầu toại nguyện được an hoà.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử