MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Chuông Nhịp Tàn Khuya
 
Ai níu thời gian giọt nắng hồng
Cho đời vơi bớt ngọn đông phong!
Phương mây ngàn dặm mờ sương khói,
Đát khách muôn trung lạnh núi sông .
Dệt mấy vần thơ đan suối ngọc,
Dạo từng cung phím chạnh tơ lòng.
Đèn khuya đối bóng đêm tâm sự,
Chuông nhịp tàn canh trong rất trong.
South Dakota, Đông 2020.

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử