MẶC PHƯƠNG TỬ


Trăng Sáng Hiên Ngoài
 Thân tặng; KTLy, LĐMành, Nmy, LTKOanh, CDao.

                       
Trăng sáng hiên ngoài, đêm tráng gương
Nẻo phù vân tạc dấu vô thường.
Toả hương huyền nhiệm tình hoa cỏ
Lạnh dấu luân trầm mộng khói sương.
Cây gục đầu khuya sầu bốn mặt
Chim nghiêng cánh mỏng thức mười phương
Ai hay giữa chốn miền u tịch!
Có một vầng viên nguyệt dặm trường?

  South Dakota, tháng 4. 2019 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử