MAI QUANG


An Nhiên
                                             
Nghiệm nỗi lênh đênh thấu phận bèo,
Dòng đời lưu chuyển bập bềnh theo!
Đến: bồi hỷ xả chi e khó
Về: ngập từ bi há sợ nghèo
Thành trụ hoại không lìa mắt xích
Luân hồi sanh tử thoát vòng đeo
Ba sinh một giấc tròn hương lửa
Năm thức mây trời đỡ bước reo.

 
Than Thân Già Bệnh
 
Mới chỉ hai năm trước chẳng già.
“Hoát nhiên đại ngộ” thấy mình “tra”
Văn thơ đứt chớn nào nghe ngóng
Trang chủ thương tâm cứ giục nà
Lỗi nhịp tang tình tim muốn nghỉ
Lên xe xục xịch thở nào ra
“Tử qui, Sinh ký” câu đời nhắc
Than vãn thay người, chớ sợ ha?!

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang