MAI QUANG


 Có Một Thức Hoa
 
Tình thương có phải đóa hoa đời?
Luận thử đôi dòng quý bạn ơi!
Tiền của xuôi tay e vật dỏm
Công danh nhắm mắt khéo trò chơi!
Do lòng Pháp mạt, xương cao núi
Bởi lượng Bi tàn, máu váng khơi!
Gẫm bậc nhân gian tôn Thánh, Đức
Lòng Từ vô hạn há đầu môi?
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang