MAI QUANG


Đi Lễ Chốn Liên Hoa


Giáo lý Phật dư tám vạn muôn,
Thực hành khi méo, lúc thì vuông
Sư dạy: “tu chi cho mệt xác
 Khéo giữ  đêm ngày một chữ : “Buông”. 
 (Nhái theo bài kệ của Thiền Sư Phước Hậu*)
MQ.

 
 Ngày thiêng đi lễ chốn Liên Hoa
Rõ Pháp vận hành vỡ lẽ ra
Mối  Ngã buông đi  đâu trước, trụ?
Giềng Buông giữ  lấy tự bình, hòa
Phật tâm vốn đủ lòng nhân ái
Trí huệ luôn đầy đức vị tha
Sự thực cái Tôi là Hoán tưởng
Thích Ca thành đạo ở Ta bà.


 Ghi Chú:
 * Bài kệ của Thiền sư Phước Hậu:
"Kinh điển lưu truyền tám vạn tư,
Học hành không thiếu cũng không dư,
Năm nay nghĩ lại chừng quên hết,
Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như
(Thiền sư Phước Hậu)
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang