MAI QUANG
 
 
 
Đi Lễ Chốn Liên Hoa
(Bài họa)

.Giáo lý Phật dư tám vạn muôn,
Thực hành khi méo, lúc thì vuông
Sư dạy: “tu chi cho mệt xác
 Khéo giữ  đêm ngày một chữ : “Buông”. 

 (Nhái theo bài kệ của Thiền Sư Phước Hậu*)
MQ
.
 
 Ngày thiêng đi lễ chốn Liên Hoa
Rõ Pháp vận hành vỡ lẽ ra
Mối  Ngã buông đi  đâu trước, trụ?
Giềng Buông giữ  lấy tự bình, hòa
Phật tâm vốn đủ lòng nhân ái
Trí huệ luôn đầy đức vị tha
Sự thực cái Tôi là Hoán tưởng
Thích Ca thành đạo ở Ta bà.

 
Ghi Chú:
 * Bài kệ của Thiền sư Phước Hậu:
"Kinh điển lưu truyền tám vạn tư,
Học hành không thiếu cũng không dư,
Năm nay nghĩ lại chừng quên hết,
Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như
(Thiền sư Phước Hậu)


**  Bài Nguyên tác& Họa ở đây.


Quả Ngon Rồi!
( Bài họa . Thay lời chúc Sinh nhật KHA TIỆM LY)
 
Kha Lão sầu chi giọt tuổi  rơi,
Nghiệp văn như đó quả ngon rồi!
Nối noi, Phú thể đương thời chiếu
Tiếp mạch, Đường thi  hậu thế soi
Hốt hốt  Hạo nhiên lời đất nước
Tràn tràn  Nghĩa khí rượu lề đời
Sá chi thuận nghịch duyên đầu gió
Biển Khổ thêm đầy chẳng chút vơi?!

Bài Nguyên tác & Họa ở đây
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang