MAI QUANG
 

Gởi Ảnh Lan Nhà
(Ngắm lan nhà, mơ thưởng mặc lan Huyền
Không Sơn Thượng).


 Gởi bạn vài hình ngó thử chơi,
Đường xa, vườn hẹp, dám đâu mời!
Chút hương tiểu đóa ươm đầu gió
Mấy sắc anh lan nhoẻn miệng cười
Cô đọng âm dương chừng khéo đủ
Giao hòa tĩnh động chẳng hề lơi
Nghe danh “huyền mặc” Không Sơn Thượng*
Mơ dịp lên tiên mở mắt đời.
 

*Chùa Huyền Không Sơn Thượng/Huế


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang