MAI QUANG


                                Mời

                                                               Mời bạn đa tình vốn thẩn thơ,
                                                               Mời người đồng điệu đã trông chờ
                                                               Mời tay viễn khách thêu trang mộng
                                                               Mời bước thương hồ dệt cõi mơ
                                                               Mời bút lực trùng trùng mặc khí
                                                               Mời tâm không lồng lộng thiền cơ
                                                               Mời trăng cổ độ gieo tràn bến
                                                               Mời sóng triều âm vỗ ngập bờ!
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang