MAI QUANG


Như Là Quán Trọ 
 

Cõi thế như là quán trọ thôi,
Người đi kẻ đến dĩ nhiên rồi!
Nhân duyên ấy hẳn vô huyền mộng
Nghiệp quả  đâu là nhất trảng bôi?
Mai rũ Đông về  trơ vóc hạc
Hoa chào Xuân đến tỏa hương đời
Năm tàn, khách lữ đầu sương nhuộm
Mấy tiếng chuông chiều giục giã rơi!

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang