MAI QUANG


Oan Nghiệt 
 
Vời trông cố quốc, vạn trùng dặm,
Cửa khuyết Huyền Trân lệ thấm đẫm!
Lang tướng vườn triều ngất ngất say
Phu quân cung quế bừng bừng đắm
Hồng quần sao kiếp bạc đeo mang
Ngọc diệp chi sầu tư gậm nhấm!
Oan nghiệt Việt- Chăm dậy đất trời
 Ru Hời  theo gió còn vang đậm!


Riêng Cõi Hựu Huyền

Sóng nhạc triều âm dỗ giấc ngà
Muôn ngàn hệ lụy bỗng tiêu sa
Nhạc trời réo rắt vời tơ nguyệt
Âm phật sâu mầu vợi ánh nga
Ngoi hụp ba đường nào mất đó
Lặn trồi sáu cõi vốn y là
Bổn tâm thường tịch không tròn khuyết
Riêng cõi hựu huyền đó với ta.

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang