MAI QUANG


Pháp Vũ Đường

Mạch mệnh  Sơn Phương * vô đẳng luân,
Pháp đường an trụ giữa phù vân
Cửa không gió thấm mưa buông ngã
Cảnh sắc mây đừa nắng rụng sân
Chỉ cái “đang là” khai trí tuệ
Nhập dòng “vô trụ” nở thiền tâm
Hoát nhiên trăng vỡ òa vô sắc
Triều hải tinh tuyền lộng sóng âm.

* Triều Sơn Phương
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang